Tutvustus


Akadeemiline organisatsioon

Akadeemiliseks organisatsiooniks nimetatakse üliõpilasi ja ülikooli lõpetanud vilistlasi koondavaid kindlaid põhimõtteid ja isesugust reeglistikku omavaid ühinguid, seltse, natsioone ja korporatsioone.

Üliõpilasühendused on ülikoolide juures tegutsenud ammustest aegadest. Arvatakse, et nood on niisama vanad kui ülikoolid ise. Esimesed üliõpilasühendused kujunesid juba Bologna Ülikooli algusaastatel 13. sajandil.

18. sajandil asutati mitmed üliõpilasordud, sellest ajast pärinevad mitmedki korporatsioonide traditsioonidest - eluaegne liikmeksolemise põhimõte, konvendiprintsiip (iganädalaste liikmetele kohustuslike üldkoosolekute pidamine), sisemine liikmeskonna jaotus (rebane, tegevliige, vilistlane). Arvatakse, et tollest perioodist pärineb ka korporatsioonides siiani säilinud sirkli (ehk siis vääntäht) kasutus ning lühendina kirjutatud vapideviis. Üliõpilaskorporatsioon on kindla sisekorraga, värve kandev ja sümboolikat omav üliõpilasorganisatsioon.  

Eesti korporatsioonid on põhilise oma tavadest ja kombestikust üle võtnud Tartus tegutsenud Saksa korporatsioonidelt. Esimene akadeemiline Eesti üliõpilasühendus oli 1870. aastal asutatud Eesti Üliõpilaste Selts. 1900. aastal registreeriti Riias esimese Eesti korporatsioonina korp! Vironia. Esimene Eestis asutatud Eesti korporatsioon oli aga korp! Fraternitas Estica (asutatud 1907. a). 

Akadeemiline organiseeritud üliõpilaselu Eestis 20. sajandi algul hoogustus ning peatselt tekkisid ka naiskorporatsioonid. Naisüliõpilase elu tollal ei olnud kerge, ühiskonnas oli laialdaselt levinud arvamus, et naise koht on kodus ning akadeemilisel maastikul ei olnud naine paljuütlev, suhtumine neisse oli valdavalt kergemeelne. Soovides näidata tõsidust, tööindu ning võimekust, asutati Tartus uus naiskorporatsioon - korp! Lembela. Tolleks ajaks oli juba kaks naiskorporatsiooni asutatud.

Korporatsioon Lembela

Korp! Lembela liikmeskond koos tegevliikmete, rebaste ning korporatsiooni vilistlastega on tänaseks ligikaudu 170 inimest. Liikmeid on erinevatest ülikoolidest - Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikooli Õigusinstituudist, Eesti Muusikaakadeemiast jne. Erialade spekter on lai. Korporatsioonis on üliõpilasi nii humanitaar- kui ka reaalaladelt, meil on insenere, juriste, õpetajaid, psühholooge, kunsti- ja majanduseriala inimesi kui ka koreograafe. Suhtlemine erinevate eri- ja elualasid esindavate tudengite ja vilistlastega on silmaringi avardav ja põnev.

Liikmete väärtuskasvatus, hea käitumine ja viisaka etiketi järgimine on korporatsioonis elementaarne, nii on kujunemas väärikas haritlane. Teadusliku töö tõhustamist oma ridades peetakse vägagi oluliseks. Nii mõnigi õppiv üliõpilane saab innustust oma õpingute lõpetamiseks.

Kõik eelpool nimetatu toimub aga vabas ja huvitavas vormis, olles samaaegselt toredaks vaba aja veetmise võimaluseks. Käiakse koos koosolekutel, korraldatakse ettekandeõhtuid, balle, teatriõhtuid, stiilipidusid, tegeletakse spordiga, lauldakse ja peetakse lauluvõistlusi, tantsitakse ja õpitakse tantsima, kohtutakse korporatsioonide ja seltsidega ning tähistatakse isamaalisi tähtpäevi. See on võimalus leida nii tegevust kui rakendust valdkonnas, mis on huvipakkuv, samas arendav ja lõbus.

Eelpool mainitu hõlmab ka endas ulatuslikke võimalusi leida hulganisti uusi ja toredaid sõpru ning mõttekaaslasi. See on üheks võimaluseks lisaks haridusele aduda sügavamalt ülikooli akadeemilisust, süvendada haritust ning avastada ja arendada endas peituvaid talente.

Korp! Lembela liikmeks võib olla eestimeelne naissoost isik, kes on või on olnud immatrikuleeritud (magistriõpet võimaldavasse) kõrgkooli ja oskab eesti keelt.

 Olles korporatsioonis, on liikmetel oma staatus ning võimalus end tõestada ja proovile panna erinevates ametites. Staatuse järgi jaotatakse korporatsiooni liikmed järgmiselt: auvilistlane (auvil!), vilistlane (vil!), kuldrebane (kuldreb!), kaasvõitleja (ksv!), buršvilistlane (b!vil!), rebane (reb!).